PORPW
Expro
UE

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurencyjnego i wyborze Inżyniera Kontraktu

październik 30, 2014, Powiat dębicki,Wykonawcy,

EXPRO sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-411), ul Nad Strugą 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS Nr. 0000018416, NIP: 677-21-76-570, wysokość kapitału zakładowego: 1 835 000 zł

ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkurencyjnego, którego przedmiotem jest:

zlecenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie dębickim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie dębickim, gminie Brzostek w miejscowościach: Bukowa, Skurowa, Głobikówka, Grudna Górna, Bączałka, Wola Brzostecka, Gorzejowa, Januszkowice, Grudna Dolna, Kamienica Górna, Opacionka, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Kamienica Dolna, Przeczyca, Zawadka Brzostecka, Klecie).

W ramach prowadzonego postępowania konkurencyjnego Oferent PPU „Fares” Sp. z .o.o. 31-630 Kraków, oś Kombatantów 7 spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu konkurencyjnym, złożona prze niego O ferta spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz uzyskała największą ilość punktów z oceny kryteriów zdefiniowanych w części IV Ogłoszenia o postępowaniu konkurencyjnym.

W związku z powyższym, Zamawiający w oparciu o wynik prowadzonego postępowania konkurencyjnego dokonuje wyboru Inżyniera Kontraktu:

PPU „Fares” Sp. z .o.o. 31-630 Kraków, oś Kombatantów 7